Visie

Vanuit welke visies werken we? Een woordje uitleg.

Al onze therapeuten werken vanuit een holistische visie, dit betekent dat we kijken naar het geheel van de mens , zowel lichaam als geest hebben een invloed.

Naargelang de therapeut wordt er vanuit verschillende invalshoeken gewerkt, o.a.

  • systemisch
  • contextueel
  • creatief

Hieronder wat meer uitleg over deze 3 invalshoeken.

Systemisch

Systemisch werken wil zeggen: de problemen bekijken in wat zich afspeelt tussen mensen, het probleem situeert zich tussen mensen en niet bij de een of de ander.

We gaan er van uit dat je steeds beïnvloed wordt door je omgeving: het gezin waaruit je afkomstig bent en je huidige relatienetwerk. Je gezins- en familieleden spelen in je leven een belangrijke rol.

In systeemtherapie daagt de therapeut je uit je hulpvragen in verband te brengen met de relatie met je partner, je kinderen, je ouders, je grootouders en andere belangrijke familierelaties.

Contextueel

Voor een contextueel therapeut worden hulpvragen benaderd vanuit de 'context'. De verbondenheid die er is met uw partner, kinderen, ouders, grootouders en andere belangrijke familieleden vormen die 'context'. Problemen en levensvragen kunnen niet los gezien worden van wat generaties lang is doorgegeven en ontvangen. We houden het intergenerationeel netwerk voortdurend in het oog. We geven erkenning aan het onrecht en aan de verdienste van iedereen die bij de context betrokken is, ook degene die niet aanwezig zijn. Iedere relatie zit ingebed in een systeem van loyaliteiten en balansen en daarmee willen we aan de slag gaan.

Het doel van de contextuele therapie is:

Creatief

Soms is praten over je problemen niet gemakkelijk. In creatieve therapie proberen we moeilijk bespreekbare onderwerpen toch in beweging te brengen.

In het begin exploreren we jouw ervaringen, jouw verhaal via beeld. Het beeld is een hulpmiddel om afstand te nemen van jouw emotie of ervaring. Je kan het letterlijk buiten jou plaatsen of het terug naar je toe halen. Zo krijg je inzicht en kan de verwerking/bijsturing plaatsvinden. Achteraf kan je aan de therapeut via je lichamelijke gewaarwordingen vertellen wat er met je gebeurde. Kortom, de focus ligt op het beeld.

Er wordt ook ingespeeld op het 'probleem' via verhalen, muziek, dans... 

Deze vorm van therapie is niet enkel geschikt voor kinderen, maar eveneens voor volwassenen. Het is niet de bedoeling om een kunstwerk te maken, de klemtoon ligt op het proces van ondersteuning en verandering. De dieperliggende problemen worden niet altijd weggenomen, maar de omgang ermee wordt verbeterd.

Dit kan gebruikt worden bij: verwerking van verlieservaring - beheersing van negatieve gedachten en angstgevoelens - vergroting van de zelfsturing (daadkracht) en zelfkennis - (h)erkennen van ervaringen, emoties en de reacties (van jou, maar ook van de anderen) - emotionele worstelingen, conflicten met anderen.

Via deze therapie kan je de gevoelens vlugger herkennen, plaatsen en verwerken. Je zelfkennis en zelfvertrouwen groeit. Je gebruikt beter je eigen krachten en talenten.

We hebben daarom een uitgebreid aanbod aan spelen, gevoelskaarten, tekenmateriaal, videobeelden, muziek...om dit proces op gang te brengen.

Gedragstherapeutisch

Bij gedragstherapeutische principes wordt ervan uitgegaan dat het gedrag van mensen bepaald wordt door een aaneenschakeling van gebeurtenissen of gedachten. Het kan daarbij enerzijds gaan om  gebeurtenissen of gedachten die bepaald gedrag uitlokken. Anderzijds kan het gaan om gebeurtenissen of gedachten die aanwezig gedrag bevestigen en het zo in stand houden. Gedrag wordt dus beschouwd als een aangeleerd gegeven. Tijdens een begeleiding zal getracht worden om samen met jou een beeld te krijgen van de verschillende gebeurtenissen en/of gedachten die gedrag bepalen. Vervolgens zal bekeken worden welk gedrag je als ongewenst ervaart. We gaan dan samen aan de slag door middel van onder andere gesprekken, (huiswerk)oefeningen en het uitdagen van gedachten. Dit alles met als doel die gebeurtenissen en/of gedachten die het gedrag in stand lijken te houden, aan te pakken.